Solidt og ansvarligt budget

Budgettet for 2022 er vedtaget. Denne gang er budgetforliget indgået mellem Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten. Det betyder, at 15 af byrådets 21 medlemmer står bag budgettet.

Og det er et godt og ansvarligt budget, som byrådet har vedtaget. Høje-Taastrup Kommune er i hastig udvikling i disse år. Mange nye borgere kommer til. Det kræver anlægsinvesteringer. Men de ”gamle” borgere har helt naturlige forventninger om, at det hele ikke kun handler om udvikling af nye bydele. Der skal også være noget til dem. Begge dele skal budgettet kunne rumme, og det er lykkedes.

Driftsbudgettet så fra en start meget svært ud. Kommunerne er her underlagt lofter for, hvor mange penge vi må bruge. Og stigende sociale udgifter gjorde at kommunen stod til at skulle spare 47 mio. kr. for at overholde loftet. Udfordringen forstærkes af, at vores udgiftsloft ikke automatisk stiger, når vores indbyggertal stiger.

Det er naturligvis ikke rimeligt. Når vi får flere indbyggere, bør vores udgiftsloft også stige. Og i en svær forhandling med de 97 andre kommuner er det lykkedes at komme igennem med dette synspunkt. Vi har forhandlet et højere loft hjem til Høje-Taastrup Kommune. Dermed kan vi aflyse dramatiske besparelser.

Store investeringer i skolerne

Der afsættes knap 35 mio. kr. til en pædagogisk renovering af kommunens skoler. Det handler om etablering og modernisering af faglokaler og om indretning af læringsmiljøer på skolerne. Det er en stor investering, som er besluttet efter en grundig analyse af alle skolerne – og efter en besøgsrunde, hvor Institutions- og skoleudvalget har besigtiget alle skoler.

Det er helt naturligt, at vi foretager denne investering nu. Vi åbner snart to helt nye skoler, som fra grunden er bygget til at understøtte de moderne læringsprincipper i Fremtidens skole. Men de øvrige skoler skal naturligvis også løftes, så der på alle skoler er gode rammer til at understøtte en moderne pædagogik.

Samtidig sætter vi skolerne mere fri. Med tiden er der etableret mange mindre puljer, som låser skolernes budgetter, og tager handlerum fra ledelse og skolebestyrelser. Det gør vi nu op med. Skolerne beholder hver eneste krone fra de gamle puljer – men de kan nu selv beslutte, hvad pengene skal bruges til.

Nye daginstitutioner – og langsigtet uddannelsesplan

Høje-Taastrup Kommune har stor succes med at tiltrække nye borgere. Faktisk går det hurtigere end vi nogensinde kunne have drømt om. Det er fantastisk.

Men det stiller naturligvis krav om, at vi kan følge med. Der skal være daginstitutionspladser nok til alle. Derfor afsættes der penge til to nye daginstitutioner i hhv Nærheden og i Høje-Taastrup C og derudover penge til en udvidelse af daginstitutionen Frøen ved Frøgårds Allé.

Der er kamp om arbejdskraften i Danmark – også på pædagogområdet. Derfor afsætter vi godt 13 mio. kr. over fire år på en langsigtet uddannelsesplan, som skal opkvalificere erfarne pædagogmedhjælpere til pædagoger. Dermed giver vi et stort skulderklap til vores medhjælpere, sikrer uddannelsen af flere pædagoger, og gør det samtidig mere attraktivt at blive ansat i et dagtilbud i Høje-Taastrup. For her investerer vi i vores medarbejdere.

Fokus på trafikstøj

Trafikstøj generer mange borgere. Værst er støjen fra motorvejene. Af samme årsag går Høje-Taastrup Kommune nu forrest i arbejdet med at undersøge, om man kan indkapsle støjen fra motorveje med solcelle konstruktioner, som samtidig sikrer produktion af grøn energi. Perspektiverne er enorme – hvis det kan lade sig gøre.

Men støjen fra kommunens egne veje er også generende for mange. Derfor afsætter vi nu penge til den fuld støjkortlægning af alle kommunens veje. Dermed får vi et fuldt overblik over, hvor der er støjudfordringer, og hvor de er størst. Det giver et godt grundlag, når vi prioriterer mellem konkrete støjreduktionstiltag. Samtidig melder vi kommunen ind i kommune-samarbejdet ”Silent City”, og vi afsætter penge til støjreduktionstiltag i private boliger.

Sengeløse grusgrav

Kommunen købte tidligere på året Sengeløse grusgrav med henblik på at udvikle området til en ny naturpark, hvor der er plads til mere vild natur – og samtidig plads til at området kan bruges rekreativt af borgerne. I august havde vi god dialog med borgerne om, hvordan området skal indrettes.

Nu har vi afsat 4 mio. kr. i 2022 til at gøre tankerne til virkelighed. Dermed kan Sengeløse grusgrav allerede næste år blive omdannet til det natur- og friluftområde, som borgerne ønsker.

Ny cykelstipulje

Høje-Taastrup Kommune skal være Danmarks bedste hverdagskommune – også hvis du færdes på cykel. Her kan selv små forbedringer gøre en stor forskel.

Generelt har vi gode forhold for cyklisterne og gode velholdte cykelstier. Men der er også steder, hvor det kan blive bedre. Derfor har vi lavet en årlig pulje på 1 mio. kr. til mindre projekter. Puljen skal primært bruges til mere lys på cykelstierne, men kan også bruges til andre mindre cykelprojekter.

I 2022 skal puljen bruges til at sikre belysning af Øststien i Taastrup og til asfaltering af en grussti syd for Sydskellet frem mod Tåstrup Valbyvej.

Visionsplan Hedehusene

I august var der et stort borgermøde om en ny visionsplan for Hedehusene. Lige nu bearbejdes de mange gode høringssvar fra Hedehusborgerne. Derefter skal en revideret visionsplan behandles i byrådet.

Et bærende element i visionsplanen er at sikre, at det grønne loop i NærHeden bliver forbundet med bymidten ved at arbejde med belægningerne og lægge grønne landskabselementer ind i bymidten. Bymidten skal kort sagt løftes – og der skal skabes sammenhæng. Vi har nu afsat 8,5 mio. kr. til at realisere dette i 2023 og 2024.

Byggesagsgebyr afskaffes

Skal du bygge nyt hus eller bare bygge til? Eller skal du bare have en tilladelse til en carport? Så skal du ikke længere til lommerne for at få en tilladelse. I 2022 afskaffer vi nemlig en byggesagsgebyret helt.

Det er i forvejen ikke mange penge, som byggesagsgebyret indbringer. Forventningen var, at der i 2022 ville blive opkrævet ca. 400.000 kr. Men det har stor symbolsk betydning, at man opkræves betaling af den kommune, som man i forvejen betaler skat til.

Afskaffelsen af gebyret gælder både for private og for erhverv. Så med afskaffelsen sikrer vi samtidig, at vi fortsat bliver oplevet som en erhvervsvenlig kommune.

Indhold i budgettet for 2022

  • 35 mio. kr. til faglokaler og læringsmiljøer i skolerne
  • Frisætning af skolernes økonomi
  • 13 mio. kr. til uddannelse af flere pædagoger
  • To nye daginstitutioner og udbygning af én
  • Støjkortlægning af alle kommunale veje og støjpulje til private
  • 8,5 mio. kr. til Hedehusene bymidte
  • Byggesagsgebyret afskaffes.
  • Ny cykelstipulje til lys og mindre projekter
  • Multipark i Fløng
  • Penge til projektudvikling af sundheds- og bevægelseshus